มาใหม่
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์ SAVE 5 วัน 3 คืน (XW) มิ.ย. - ก.ย. 62
฿25,999
รหัสทัวร์
190042
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
อาหาร
6 มื้อ
สายการบิน
นกสกู๊ต (Nok Scoot)
เลือกวันเดินทาง
เลือกวันเดินทาง

* วงกลมสีแดงคือวันที่มีทัวร์ออกเดินทาง

กรุณาเลือกวันเดินทาง
ไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์ SAVE 5 วัน 3 คืน (XW) มิ.ย. - ก.ย. 62
ไฮไลท์ของทัวร์
พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน! เรียนรู้พิธีชงชา ขึ้นฟูจิชั้น 5 ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ โอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอไดบะ + กันดั้ม วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ
วัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะ (Sensoji Temple/Asakusa Temple)
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
โตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo Disney Sea)
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)
ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว (Diver City Tokyo Plaza)
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
ถนนนากามิเสะ (Nakamise Street)
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)
วัดนาริตะซัง (Naritasan)
ถนนช็อปปิ้งโอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์ SAVE 5 วัน 3 คืน (XW) มิ.ย. - ก.ย. 62
ค่ำ

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (XW) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 777-200 จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 เครื่องใหญ่)

พิเศษ: น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เช้า

02.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 102 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)
** ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
(เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบเบนโตะบนรถ

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซนโซจิ (Senjoji Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทอง คำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า ประตูฟ้าคำรณ

และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ่น และอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณด้านหลังของร้าน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยู่เบื้องหลัง

ค่ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fujisan) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น รอบๆ ภูเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้และเลือกซื้อสิน ค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อา กาศไม่เอื้ออำนวย หรือทางขึ้นปิด ทางบริษัทจะนำท่านเดินทางสู่โออิชิปาร์ค ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และให้ท่านถ่ายรูปกับวิวภูเขาไฟฟูจิและชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ให้ท่านได้ชมการสาธิต และการแสดงข้อมูลของการปะทุของภูเขาไฟ รวมไปถึงการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวาง หลังจากเกิดแผ่นดินไหว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญหมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกด้วยที่หมู่บ้านนี้มีของขึ้นชื่ออย่างโมจิชาเขียวไส้ถั่วแดงย่าง ขนมฮิตที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้วแต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้างไดเวอร์ซิตี้

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตลอดวัน

ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

OPTION A: นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี
** ราคาบัตรเข้าดิสนีย์ **
- เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท
- อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ราคา 2,700 บาท
[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISNEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

OPTION B: อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์เพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ)
- ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ
- โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ
- ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น
- ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รอง-เท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น

** เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

เช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน (Naritasan) วัดประจำเมืองนาริตะ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัติว่าก่อตั้งในปี 940 ซึ่งรวมๆ แล้วถือว่าอยู่มายาวนานเกินพันปี แน่นอนว่าตัวอาคารไม่ใช่ของดั้งเดิมจากพันปีก่อน ตัวอาคารแม้จะถูกบูรณะและสร้างใหม่มาหลายครั้งแล้วแต่ก็สวยงามมากๆและได้รับการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือจะขอพรด้านความรัก การงาน และเรื่องทั่วไป

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งบริเวณ ถนนช้อปปิ้ง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และของฝากร้านที่มากกว่า 150 ร้านตลอดเส้นทางไปยังศาลเจ้า เพลิดเพลินตากับอาหารและของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก เช่น ผลิตภัณฑ์จากปลาไหล เป็นผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นที่น่าลิ้มลองรสชาดของฝากขึ้นชื่อจากนาริตะ

สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

บ่าย

13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 101 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)
** ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สรุปมื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก / โรงแรม (หรือเทียบเท่า)
1
-
2
FUJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3
NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4
NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5
-
มื้ออาหารในรายการทัวร์
มื้ออาหารอิสระ
ตารางราคา
กรกฎาคม 2562ก.ค. 2562
สิงหาคม 2562ส.ค. 2562
กันยายน 2562ก.ย. 2562
17 - 21 กรกฎาคม 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
25,999
พักเดี่ยว
34,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
25,999
เด็ก
25,999
19 - 23 กรกฎาคม 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
24,999
พักเดี่ยว
33,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
24,999
เด็ก
24,999
25 - 29 กรกฎาคม 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
29,999
พักเดี่ยว
38,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
29,999
เด็ก
29,999
26 - 30 กรกฎาคม 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
29,999
พักเดี่ยว
38,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
29,999
เด็ก
29,999
8 - 12 สิงหาคม 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
29,999
พักเดี่ยว
38,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
29,999
เด็ก
29,999
9 - 13 สิงหาคม 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
29,999
พักเดี่ยว
38,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
29,999
เด็ก
29,999
30 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
23,999
พักเดี่ยว
32,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
23,999
เด็ก
23,999
6 - 10 กันยายน 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
22,999
พักเดี่ยว
21,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
22,999
เด็ก
22,999
13 - 17 กันยายน 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
22,999
พักเดี่ยว
21,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
22,999
เด็ก
22,999
20 - 24 กันยายน 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
22,999
พักเดี่ยว
21,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
22,999
เด็ก
22,999
25 - 29 กันยายน 2562
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
23,999
พักเดี่ยว
32,899
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่
23,999
เด็ก
23,999

เงื่อนไขโปรแกมทัวร์

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางไปกลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามที่ระบุในรายการ พัก 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • รถค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง สำหรับนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
 • ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน))
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

-

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์ SAVE 5 วัน 3 คืน (XW) มิ.ย. - ก.ย. 62