มาใหม่
[Package Tour] ทัวร์อิสระ BERNINA EXPRESS CLASSIC 3 DAYS 2 NIGHTS Start 14,590 THB

โปรดสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่

รหัสทัวร์
200037
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
อาหาร
2 มื้อ
ไฮไลท์[Package Tour] ทัวร์อิสระ BERNINA EXPRESS CLASSIC 3 DAYS 2 NIGHTS Start 14,590 THB
ไฮไลท์ของทัวร์
• เมืองแซงต์ โมริส เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้นแบบเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวอื่น ๆ ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนสกีแห่งแรกในสวิส และยังเต็มไปด้วยโรงแรม สปา และร้านค้าชั้นนำมากมาย • ขบวนรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (Bernina Express) หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด สูงที่สุดในยุโรป และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึงปัจจุบัน
[Package Tour] ทัวร์อิสระ BERNINA EXPRESS CLASSIC 3 DAYS 2 NIGHTS Start 14,590 THB
ตลอดวัน

อิสระเดินทางสู่เมืองแซงต์ โมริส เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้นแบบเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวอื่น ๆ
ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนสกีแห่งแรกในสวิส และยังเต็มไปด้วยโรงแรม สปา และร้านค้าชั้นนำมากมาย

ตลอดวัน

นำท่านเดินทางด้วย ขบวนรถไฟสายมรดกโลก อย่าง เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (Bernina Express) ชมความสวยงามของทัศนียภาพระหว่างทาง และนำท่านขึ้นสู่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,253 เมตร ลอดผ่านอุโมงค์ถึง 55 แห่ง รวมถึงสะพานอีกกว่า 196 สะพาน จนกระทั่งสิ้นสุดที่เมืองทิราโน ประเทศอิตาลี จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถบัส เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองลูกาโน่

ตลอดวัน

อิสระท่านเดินทางกลับสู่โปรแกรมของท่าน หรือเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา

สรุปมื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก / โรงแรม (หรือเทียบเท่า)
1
เมืองแซงต์ โมริส (จะทำการแจ้งหลังจากทำการจอง)
2
เมืองลูกาโน่ (จะทำการแจ้งหลังจากทำการจอง)
3
-
มื้ออาหารในรายการทัวร์
มื้ออาหารอิสระ

โปรดสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขโปรแกมทัวร์

 • โรงแรมที่พักเมืองแซงต์ โมริส 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้อง Standard)
 • โรงแรมที่พักเมืองลูกาโน่ 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้อง Standard)
 • ตั๋วโดยสารรถไฟชั้น 2 ตามรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการจองระบุที่นั่ง ภายในตู้โดยสารรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส จากแซงต์ โมริส ถึง ทิราโน่
 • ค่าธรรมเนียมการจองระบุที่นั่ง บนรถบัสเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส จากทิราโน่ ถึง ลูกาโน่
 • ค่าตั๋วโดยสารระหว่างประเทศ ทั้งไป และกลับ จากประเทศไทยไปถึงปลายทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่ารถไฟนอกเหนือเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

สำหรับโปรแกรมทัวร์

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิด เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

สำหรับบัตรเข้าส่วนสนุกและอื่นๆ

 • ไม่สามารถ Refund เงินคืนได้ทุกกรณี

สำหรับมัลดีฟส์

  • ยกเลิกมากกว่า  35 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
  • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
  • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
  • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
  • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว 

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  • หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (สำคัญมาก) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
  • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  • กรมธรรม์ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  • หลักฐานทางด้านการทำงาน
   • กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันทีเริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ
   • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์
   • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ (มีตราประทับธนาคาร) และ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)
  • หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
  • กรณียื่นวีซ่าประเภทธุรกิจหรือเยี่ยมญาติ
   • ขอหนังสือเชิญจากองค์กรต่างประทศ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เชิญและชื่อผู้ถูกเชิญอย่างครบถ้วน

  อัตราค่าบริการ

  • วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (เข้าออกหลายครั้ง)      6,000 บาท  

  หมายเหตุ

  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
  • ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 60 วัน
  • อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสารและเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
  • บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

  • รถบัสเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส เปิดให้บริการทุกวัน ในช่วงระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 25 ตุลาคม 2563 และเปิดให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี ถึง วันอาทิตย์ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2563 และช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2563

  • หากต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก หรือบริการเสริมนอกเหนือจากที่ระบุ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  [Package Tour] ทัวร์อิสระ BERNINA EXPRESS CLASSIC 3 DAYS 2 NIGHTS Start 14,590 THB